Bodrumda Yazılı Çeviri

Bodrumda Hizmet Verdiğimiz Yazılı Tercüme Çeviri Konularımız :

 • Bodrumda Özel Ticari Çeviriler, Reklam, Pazarlama, Ürün kılavuzları, Yayıcılık vb.
 • Bodrumda Standart Tercümeler
 • Bodrumda Genel Yazışma Çeviriler
 • Bodrumda Hukuki Tercümeler, Taslak ve revize edilmiş Mukaveler, Sözleşmeler, Şirket, toplantı veya Yönetim Kurulu Kararları vb.
 • Bodrumda Akademik ve Bilimsel Çeviriler, Araştırmalar, Tezler, Ödevler vb.
 • Bodrumda Teknik Tercümeler, Kullanım Kılavuzları, Servis Kılavuzları, Teknik Tanıtım Çevirileri vb.
 • Bodrumda tüm kanun, tüzük yönetmelik ve genel belgeler ile bunlara eşdeğer diğer belgeler (AT mevzuatı dahil), çok taraflı ve tek taraflı uluslararası anlaşma ve protokoller, Konusu ne olursa olsun her türlü resmi ve özel sözleşmeler, şirket kuruluş mukaveleleri, imza sirküleri, vekaletnameler, yönetim kurulu karar ve tutanakları, ihale sürecinde hazırlanan iyi niyet mektubu, şartname gibi belgeler.
 • Bodrumda yargı sürecinin başında, ortasında ve sonunda düzenlenen evraklar : dava dilekçeleri, bilirkişi raporları, delil teşkil edecek evrak ve malzemeler, tutanaklar, mahkeme kararları çevirisi.
 • Bodrumda ilgili resmi veya özel kurumlardan alınan garanti belgeleri, müsaadeler, lisanslar vesaire ile bunlara ilişkin yapılan başvurular tercümesi,
 • Bodrumda tüm uluslararası ticari yazışmalar, faturalar ve fatura yerine geçen diğer belgeler çevirisi.
 • Bodrumda ihracat ve ithalat işlemleri sırasında meydana gelen ters yönlü para ve mal değiş tokuşu (ödeme ve sevkiyat) sırasında düzenlenen her türlü belge: sözleşme, kefalet, garanti, proforma fatura, fatura konşimento, irsaliye, çek listesi, garanti belgesi, mensei şahadetnamesi gibi tamamlayıcı belgeler tercümesi.
 • Bodrumda Akreditif sürecinde banka(lar) ve firma(lar) tarafından karşılıklı olarak üretilen her türlü resmi ve gayri resmi evraklar çevirisi.
 • Bodrumda İktisadi ve mali konularda, daha özel olarak da bankacılık ve sigortacılık alanlarında yazılmış her türlü yazılar tercümesi.
 • Bodrumda tıp, eczacılık ve kimya olan her türlü yazı, rapor, makale, haber, belge, sertifika, patent, anlaşma, prospektüs reçete ve diğer kağıtlar çevirisi.
 • Bodrumda tüm makine, motor, elektrik, elektronik, inşaat, otomotiv v.b. teknik tercümeler.
 • Bodrumda Tarih, sosyoloji, felsefe ve sanata ilişkin yazılar çevirisi.
 • Bodrumda nakliye ve gümrük ile ilgili tüm evraklar, kullanım kılavuzları, pazarlama evrakları tercümesi.
 • Bodrumda ders notları, tezler edebi yazılar, kitap çevirileri.
 • Bodumda medikal makaleler ve tıbbi rapolar çevirisi.
 • Bodrumda teknik dokümanlar, pazarlama broşür ve materyalleri, kullanıcı kılavuzları tercümesi.
 • Bodrumda web arayüzleri ve yazılım yereleştirmesi,
 • Bodrumda akademik makaleler ve edebi metinler çevirisi.
 • Bodrumda Ticari Çevirisi, Bodrumda Şirket Ana Sözleşmeleri Çevirisi, Bodrumda Kredi Sözleşmeleri Çevirisi, Bodrumda Uluslararası Sözleşmeler, Bodrumda Temsilcilik ve Distribütörlük Sözleşmeleri Çevirisi, Bodrumda Patent Sözleşmeleri Tercümesi, Bodrumda Teminat Mektupları Tercümesi.
 • Bodrumda İdari Şartnameler Tercümesi, Bodrumda Ticaret Sicil Gazeteleri Çevirisi, Bodrumda Bilançolar Çevirisi, Bodrumda Proje Dosyaları Tercümesi, Bodrumda Fizibilite Raporları Çevirisi, Bodrumda Finansal Belgeler Tercümesi, Bodrumda Mali Müşavirlik Raporları Çevirisi, Bodrumda Hakediş Raporları Tercümesi, Bodrumda Gümrük Belgeleri Çevirisi, Bodrumda Bankacılık Dokümanları Tercümesi, Bodrumda Toplantı Tutanakları Tercümesi, Bodrumda  Raporlar Çevirisi.
 • Bodrumda Teknik ve Tıbbi Tercümesi, Bodrumda Kullanım Kılavuzları Çevirisi, Bodrumda Kataloglar Tercümesi, Bodrumda Teknik Şartnameler Tercümesi, Bodrumda Cihaz Bilgi Dokümanları Çevirisi, Bodrumda Teknik Broşürler Tercümesi, Laboratuar ve Test Sonuçları Tercümesi, Bodrumda Lisans Sözleşmeleri çevirisi, Bodrumda ISO 9000 ve Kalite Yönetim Sistemi Çalışmaları çevirisi
 • Bodrumda Araştırma Raporları Tercümesi, Bodrumda Web Sayfası Çevirisi, Doktor Raporları Tercümesi, Bodrumda İlaç Katalogları Çevirisi, Bodrumda Tahlil Sonuçları Çevirisi, Bodrumda Prospektüsler Hukuki Tercümesi,  Bodrumda Mahkeme Kararları Çevirisi, Bodrumda Hukuki Yazışmalar Tercümesi, Bodrumda Kanun ve Yönetmelikler Çevirisi, Bodrumda Mevzuatlar Tercümesi, Bodrumda Sözleşmeler Çevirisi, Bodrumda Patent Başvuruları Tercümesi, Bodrumda Vekaletnameler, Bodrumda İmza Sirküleri Çevirisi, Bodrumda Tebliğler Tercümesi, Bodrumda Beyannameler Tercümesi, Bodrumda Muvafakatnameler Çevirisi
 • Bodrumda Akademik ve Bilimsel Tercümesi,  Bodrumda Doktora, Master ve Uzmanlık Tezleri Çevirisi, Bodrumda Araştırma Notları Tercümesi, Bodrumda  Bilgi Kaynakları Tercümesi, Bodrumda Bilimsel Çalışmalar Çevirisi.
 • Bodrumda Nüfus Belgeleri Tercümesi, Bodrumda Diplomalar Çevirisi, Bodrumda Transkriptler Tercümesi, Bodrumda Öğrenci Belgeleri Çevirisi, Bodrumda Evlenme, Boşanma ve Ölüm Belgeleri Tercümesi, Bodrumda Faturalar ve Proforma Faturalar Tercümesi, Bodrumda Emeklilik Belgeleri Çevirisi, Bodrumda  Özgeçmişler Tercümesi ve Bodrumda Edebi Çeviriler…..

Leave a comment

Tel: +90 (538) 882 53 07 whatsapp+90 (543) 693 33 80
+ +